Общи Условия за Ползване на AlbenaKoralieva.com

Призивът ми към Вас, моите настоящи и бъдещи потенциални онлайн клиенти, е да прочетете внимателно настоящите Условия за ползване на интернет страницата, както и препоръките и насоките, свързани с правилното прилагане и/-ли употреба на стоките и услугите, предоставени в нея. Всяко действие от Ваша страна трябва да е подчинено на тези Условия, както и на законовата рамка, действаща на територията на Република България. Принципите, на базата на които се ръководя при предоставянето на посочените стоки/услуги, са: конфиденциалност, лоялност, прозрачност, целе- и законосъобразност. Предвид характера им – двустранно обвързващи ни – Ви съветвам подробно да вникнете в съдържанието на изискванията, правата и задълженията, с които поемате отговорност да се съобразявате, ставайки мои клиенти.

В случай че не сте съгласни с някое/-и от Общите условия за ползване, напуснете сайта и/-ли не заявявайте покупка.

  1. Общи разпоредби:

Чл. 1. Настоящите Общи условия представляват договореност между Вас като клиенти, или както ще бъдете назовавани по-нататък „ПОТРЕБИТЕЛИ“, от една страна, и мен, Албена Коралиева – като страна, предоставяща стока или услуга, от друга. Само при стриктното придържане към тези Условия Вие можете да се възползвате от предложеното в сайта стоки/услуги.

Чл. 2. Www.albenakoralieva.com запазва правото да променя по всяко време Условията за ползване по свое лично усмотрение и преценка. Изменените Общи условия влизат в сила веднага след внесените корекции и публикуването им в сайта, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ги спазва. Условията за ползване имат обвързващо действие единствено и само между ПОТРЕБИТЕЛЯ и www.albenakoralieva.com. В случай че не сте съгласни с регламентираните Условия, моля, не използвайте сайта. Сайтът има за цел да задоволява единствено Вашите лични потребности и цели!

  1. Използвана терминология:

Чл. 3. Най-често използваните термини в настоящите Условия са:

1. „Платформа“ – това е самият сайт (www.albenakoralieva.com). Той е разработен изцяло с цел покриване на нуждите и потребностите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани пряко с предоставяните стоки и услуги.

2. „Доставчик/Доставчици“ – ФЛ или ЮЛ, които са сключили договор със собственика на сайта и които предоставят собствена стока или услуга посредством платформата срещу фиксирано заплащане (Speedy, Econt, Rapido, Български пощи).

3. Клиент/Потребител – крайният купувач на стоките и услугите, предложени в платформата.

  1. Характеристика на платформата/сайта

Чл. 4. Платформата www.albenakoralieva.com e с предназначение електронна търговия и е наричана по-долу за краткост ПЛАТФОРМАТА. Потребителите имат възможност да:

(1) създават своя лична регистрация в онлайн магазина, която им позволява да следят анонсите и новостите в ПЛАТФОРМАТА;

(2) разглеждат предоставяните стоки и/-ли услуги, да получават информация относно потребните за тях такива;

(3) да заявяват своето желание за покупка, като следват посочената за това процедура.

(4) да упражняват правото си на отказ съгласно настоящите Условия, а когато е приложимо – съгласно ЗЗП

Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплаща фиксираните в платформата цени, срещу които да се сдобие с желаните стоки/услуги. Заплащането се извършва съгласно чл. 6. от настоящите Условия.

  1. Описание на стоките/услугите

Чл. 6. Сайтът предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си възможност за извършване на онлайн плащания (по банков път или с наложен платеж), срещу които да получават бързо, лесно и безпроблемно желаните стоки и услуги. Подробният списък и описание на последните можете да откриете на самия сайт, като при необходимост, собственикът може да отговаря на Вашите запитвания.

Чл. 7. Платформата НЕ работи с ваучери и комисионни. Отстъпки можете да получавате единствено и само ако частният случай предвижда такива.

  1. Подаване на заявки за закупуване на стоки/услуги

Чл. 8. (1) Подаване на заявки за закупуването на стоки или услуги има право да извършва всяко едно дееспособно лице.

(2) подаването на заявка се подава по електронен път, като се използва контактната форма, поместена в сайта. Лицето, което възнамерява да закупува дадена стока/услуга, следва да предостави изискуемата информация, описана в чл. 7. от настоящите Условия за ползване.

(3) Администраторът на ПЛАТФОРМАТА има задължение да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за приетата заявка за покупка, като му изпрати автоматичен отговор-потвърждение. Последният следва да съдържа следните компоненти:

– поръчка №;

– наименование на стоката/услугата;

– избраното количество;

– междинна и крайна цена за заплащане;

– вид на доставката;

– възможности за заплащане;

– справка на Вашите данни;

– адрес за фактуриране;

– адрес за доставка;

Когато е необходимо, можете да сигнализирате за нередност или нужна корекция на някой от посочените компоненти. ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за финализирана поръчка, неизправностите по които не са сигнализирани навреме.

(4) Не се приемат заявки за покупка на стоки/услуги, които:

– са подадени от непълнолетни лица;

– имат несъществуващ адрес на доставка;

– не фигурират като налични в ПЛАТФОРМАТА;

– са забранени от закона за търговия (на едро и дребно)

Чл. 9. Сайтът предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си възможност за извършване на онлайн плащания (по банков път или с наложен платеж), срещу които да получават бързо, лесно и безпроблемно желаните стоки и услуги. Подробният списък и описание на последните можете да откриете на самия сайт, като при необходимост, собственикът може да отговаря на Вашите запитвания.

Чл. 10. Платформата НЕ работи с ваучери и комисионни. Отстъпки можете да получавате единствено и само ако частният случай предвижда такива.

  1. Регистрация в сайта

Чл. 11. Сайтът позволява опционалното му използване. В първия случай можете да закупувате желаните от Вас стоки и услуги със свободен достъп и без регистрация, т.е. като гост. Във втория случай е необходимо извършването на регистрация, като преимуществено ще получавате периодичен бюлетин, който да Ви информира за отстъпките и изгодните предложения в сайта.

Чл. 12. Регистрирането се извършва, като

(1). ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нужно да подаде следните данни: свой актуален e-mail адрес и парола, с която ще влиза в сайта и ще се допитва до предоставените в него стоки и услуги.

(2). Администраторът/-ите на платформата потвърждава/-т извършената регистрация, като изпраща/-т в отговор обратен e-mail с нужната информация, за да се завърши процеса.

(3). ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да посочва верни и актуални данни. Всяка промяна в тях трябва да бъде своевременна.

Чл. 13. Преминавайки през процедурата по регистрация, се приема, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ автоматично се съгласява с настоящите Условия за ползване на www.albenakoralieva.com

  1. Авторски права

Чл. 14. Всеки акт на комерсиално използване, публикуване, размножаване и други на информацията от страна на трети лица, било то напълно или частично, е непозволена.

Чл. 15.  Поместеното в сайта съдържание: услуги, информация, снимков и видео материал, подробни описания и данни, текстов материал, таблично представяне на данни, графики и др., е собственост, с която се разпорежда единствено www.albenakoralieva.com и/-ли на неговите партньори/сътрудници, ако има договорености с такива.

Чл. 16. Изброените компоненти са защитени с авторски права. Нито една част от сайта не може да бъде копирана или възпроизвеждана по какъвто и да било начин, под каквато и да била форма, без изричното ПИСМЕНО съгласие на www.albenakoralieva.com и/-ли сътрудниците/доставчиците, с които работи страницата.

Чл. 17. Лица, които не се придържат към чл. 8, ще се третират и посочват като нарушители съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните на него, както и ще бъдат санкционирани по реда и условията, упоменати в посочените нормативни актове.

Чл. 18. www.albenakoralieva.com не носи отговорност за последствията, предизвикани от рязко настъпили промени по отношение на информацията, поместена на сайта, както и за евентуални вреди, породени или свързани с достъпа, служенето или невъзможността за боравене с него.

Чл. 19. www.albenakoralieva.com не носи отговорност за информацията – нейната пълнота и достоверност – която се съдържа в сайтове, към които прави препратки.

  1. Принцип на конфиденциалност

Чл. 20. Съгласно Закона за защита на личните данни www.albenakoralieva.com е администратор, досегът му до лични данни на който е напълно законосъобразен.

Чл. 21. Принципът на конфиденциалност, който е водещ в цялостната дейност на сайта, се изразява в гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща се в осигуряването на достъп и закупуването на стоките и услугите, предоставяни директно на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 22. Разкриване – пълно или частично – на информация е възможно единствено и само в случаите когато държавните органи / органите на реда са упълномощени със закон да я изискват.

Чл. 23. Причините, поради които се събират лични данни от страна на държавните структури, следва да бъдат посочени, а събраната информация може да се използва с цел статистическа съпоставка и цялостна информация относно посещаемостта на сайта, която да се използва за целите на маркетинговите кампании на бранда.

Чл. 24. Приемайки Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни и използването им за лични вътрешни статистики от страна на www.albenakoralieva.com.

Чл. 25. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни. Това става с изпращане на писмено съобщение www.albenakoralieva.com до посочения e-mail адрес.

  1. Други условия

Чл. 26. Всички страни по електронната форма на търговия в настоящият сайт са задължени взаимно да пазят интересите си, както и да пазят своите законни права.

Чл. 27. Всички търговски тайни, станали достояние на коя да е от страните или на всички страни по обмена на стоки и услуги през ПЛАТФОРМАТА, трябва да бъдат опазени от всички лица. Това е в случаите когато правилното, законно и регламентирано изпълнение на Условията го налага.

Чл. 28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, АДМИНИСТРАТОРЪТ и всички останали лица, вземащи участие в търговския обмен, се задължават по време и след изтичането на периода на договореностите, произтичащи от настоящите Условия, да не правят публично достояние – в писмена и устна форма – кореспонденция или информация, тълкувана като конфиденциална, помежду им. Като публично достояние се тълкува публикуването на посочените данни в печатни или електронни медии, директории, форуми, лични и/-ли публични сайтове и др.

Чл. 29. При възникването на конфликт, който предполага застрашаването интересите на коя да е от страните, разрешаването му следва да се осъществи по пътя на консенсуса – намирането на изход, угоден за всички страни. В случай че до такъв не се стигне, в приложение влиза законовата уредба на Република България и институциите, които са упълномощени да се заемат с разрешаването на подобни случаи.

Чл. 30. Настоящите Условия за ползване влизат в сила от 01.09.2017г. и важат за всички клиенти нa www.albenakoralieva.com .